Tüzük

1
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1- Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri arasında aşağıda adı,soyadı ve adresleri yazılı şahıslar tarafından 03.10.1989 tarihinde kurulan FAAL FUTBOL HAKEMLERİ DERNEĞİ’nin Adı; Bakanlar Kurulu’nun 22.09.1991 tarih ve 2343 sayılı Kararı ile TÜRKİYE kelimesinin eklenmesi ve 24.02.1992 tarihli dernek 2. Olağan Genel Kurul Kararı ile GÖZLEMCİLERİ kelimesinin ilavesiyle, TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ ve GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ’dir.
Adı Soyadı Adresi Tabiyeti
Yusuf NAMOĞLU Türkali Köprüsü Sk. No:1/10 Beşiktaş - İSTANBUL T.C.
Ahmet AKÇAY 352. Sk. No 66/10 Altıntaş - İZMİR T.C.
Coşkun KUTAY Gerede Sk. No:3/11 ANKARA T.C.
Engin KURT 1824 Sk. No: 14 /10 Karşıyaka - İZMİR T.C.
Erman R. TOROĞLU HoşdereCd. No: 44/24 ANKARA T.C.
İhsan TÜRE 2 Orta Sk. 27/13 Erenköy - İSTANBUL T.C.
Oğuz SARVAN Girne Bulvarı No:51/2 A Blok D:10 Karşıyaka - İZMİR T.C.
Özcan OAL Hoşsohbet Sk. No: 11/16 Beşiktaş - İstanbul T.C.
Kazım ÜNLÜSOY Mecidiye Sk. 32/5 ESKİŞEHİR T.C.
Sadık DEDA Özlem Evleri No:7/A-13 BURDUR T.C.
Yavuz KARAOZAN Kışla Sk. Aksu Apt. 2/13 DİYARBAKIR T.C.
Madde 2- Derneğin Merkezi ANKARA’dadır. Diğer illerde de şube açılabilir.
DERNEĞİN AMACI
Madde 3- Ulu Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği doğrultuda “Zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların” yetiştirilmesinin iyi bir eğitimle sağlanabileceği düşüncesinden hareketle; futbolun vazgeçilmez ana unsurlarının birisi olan Futbol Hakemliği müessesesini her kademedeki eğitim kurumlarında, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve Türk gençliği nezdinde bütün Türkiye genelinde bu hedefleri gerçekleştirmek üzere aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunmak.
1- Türkiye’de en yaygın spor dalı olan futbolun oyun kurallarının ülke genelinde öğretilmesi, doğru yorumlanması; sporda asıl amaç olan dostluk ve kardeşlik unsurlarının ön plana çıkarılması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri, kurs, seminer, konferans, açık oturum ve benzeri toplantılar tertiplemek ve bu amaçla tertiplenen toplantılara katılmak.
2- Hakem, Gözlemci, Mentör ve tüm üyelerin her türlü ekonomik, hukuki hak vemenfaatlerini korumak. Türkiye’deki eğitim kurumlarının (İlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim) amatör ve profesyonel spor kulüplerinin ve sporcuların oyun kuralları ile ilgili karşılaşabilecekleri sorunlarda her türlü yardımı yapmak.
3- Türk futbol Hakem, Gözlemci ve Mentörleriniyurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek.
4- Amacına ulaşmak için ticari şirketler, yatırım ortaklıkları, fon ve vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları, fon ve vakıflara katılmak, yardımlaşma, dayanışma kuruluşları kurmak, şube açmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara katılmak, federasyon kurmak veya bunlara katılmak, uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki sporla ilgili dernek ve kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, derneğin gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak, dernek isim ve logosunun önde gelmesi koşuluyla sponsorluk anlaşmaları ve isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.
5- Her türlü spor gösterisi, sosyal-kültürel etkinlikler, maçlar, yarışmalar düzenlemek veya bu tip düzenlemelere katılmak, her yaştaki sporcuların bilimsel olarak futbolu amatör bir ruhla yapmalarına katkıda bulunmak, derneğin eğitim ve sportif faaliyetleri için yasaların ve tüzüğün tanıdığı yetkiler içinde lokal, açık veya kapalı spor tesisleri yapmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunları yönetmek ve çalıştırmak.
2
6- Derneğin ihtiyacı olan ikametgâh ile amaç ve faaliyetler için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar ile yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak. Yasalara uygun lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri almak, kiralamak ve yapmak. Bu amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak ve personel temin edip çalıştırmak.
7- Hakem, Gözlemcive Mentörlerin teknik, kültürel ve sosyal seviyelerini geliştirmek amacı ile gazete, dergi, bülten ve kitap gibi yollarla yayın yaparak üyelerine, sporculara, spor teşekküllerine ve kamuoyuna yararlı olmak.
8- Yasa hükümleri çerçevesinde dünyadaki Futbol Hakemlerinin birlik ve kuruluşları ile ilişkiler kurarak karşılıklı eğitim ve işbirliği amaçlarına yönelik çaba göstermek.
Madde 4- Dernek hiçbir surette siyasetle uğraşmaz.
Madde 5- Dernek usulüne göre fesih ve tasfiye edilmedikçe süresi sonsuzdur.
ÜYE OLMA VE ÜYELİĞİN KAYDEDİLMESİ
ASİL ÜYELER
Madde 6- Bütün, Faal Futbol Hakemleri, Faal Futbol Hakem Gözlemcileri ve Faal Futbol Hakem Mentörleri, derneğe üyelik için başvurmaları halinde, Şube Yönetim Kurulu Kararı ile, 8 maddedeki istisnai durumlarda ise Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üye olabilirler.
FAHRİ ÜYELER
-Türk Futboluna, Futbol Hakemliğine, Gözlemciliğine ve Futbol Hakem Mentörlüğüne hizmet etmiş olup gayri faal durumdakiler, istekleri halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Fahri Üye olabilirler.
- Aday Futbol Hakemleri, istekleri halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Fahri Üyeolabilirler. Ancak, aday hakemlik süresini doldurup İl Hakemi Lisansına sahip olduklarında Asil Üyeliğe geçirilirler.
-Fahri üyeler ancak istekleri halinde aidat verebilirler. Ancak seçme ve seçilme haklarına haiz değildirler.
ÜYELİĞE GİRİŞ KOŞULLARI
Madde 7- Derneğe üye olabilmek için;
1- Medeni hakları kullanmaya ehil olmak ve reşit olmak.
2- Giriş beyannamesi doldurup ikamet merkezindeki Şubeye, bulunduğu ilde Şube oluşumu tamamlanmamış ise Genel Merkez Yönetim Kurulu’na başvurmak.
3- 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 29, 30 ve 31. Maddelerindeki yazılı yasaklar dışında bulunmak.
4- Faal Futbol Hakemi, Faal Futbol Hakem Gözlemcisi ve Faal Futbol Hakem Mentörü olmak.
5- Dernek Genel Kurulu’nun belirlediği Derneğe giriş aidatı ile yıllık aidat ve şube genel kurulunca belirlenen müsabaka ücret kesintilerini ödemeyi kabul etmek.
ÜYELİK BAŞVURULARININ GÖRÜŞÜLMESİ
Madde 8- Şube Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 1 ay içinde üyeliğe kabul veya red şeklinde karara bağlar.Üyeliğe kabul, red ve üyelikten silinme işlemleri Şube Yönetim Kurulları tarafından yapılır ve en çok 1 ay içinde bir yazıyla Genel Merkeze ve ilgiliye bildirilir.
Şube Yönetim Kurulu tarafından alınan üyelik talebinin reddine ilişkin karara karşı, ilgili kişi tarafından,kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kuruluna itirazda bulunulabilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu yapacağı incelemede, üyelik başvursunun reddi işleminin Tüzüğe aykırı olduğu kanaatine varırsa, ilk Yönetim Kurulu toplantısında red kararını kaldırarak ilgili kişiyi üyeliğe kabul eder.
7. Maddedeki koşullara sahip olmayan üyelik müracaatları Genel Merkez Yönetim Kurulu/Şube Yönetim Kurulu tarafından reddedilir. Müracaat sahibinin belgeleri ilgiliye Şube veya İl Müteşebbis Heyeti’nce iade edilir.
Belgeleri iade edilen müracaat sahibi 7. Maddedeki koşullara sahip olduğunda üyelik için yeniden başvuruda bulunabilir.
Genel Merkezin veya Şube’lerinin bulunduğu iller dışında ikamet edenlerdernek üyeliği için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na doğrudan başvururlar. Bu şekilde başvuran müracaat sahibinin/sahiplerinin hangi şubelere kayıt olacaklarına Genel Merkez Yönetim Kurulu karar verir. Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır.
3
DERNEK KİMLİK BELGESİ
Madde 9- Dernek Üyeliği, geçerli kimlik belgesi ile kanıtlanır. Şube Başkanlıkları’nca derneğin asil üyelerine Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan tek tip Dernek Kimlik Belgesi verilir. Şube değiştiren üye, gittiği Şube Başkanlığı’ndan yeni kimlik belgesi alır.
ÜYELİĞİN KAYBEDİLMESİ
Madde 10- Dernek Üyeliği aşağıdaki durumlardan biri sebebiyle kaybedilir;
1- Kendi dilek ve isteği ile ayrılmak. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Şube Yönetim Kuruluna ulaştığı anda herhangi bir karar almaya gerek olmaksızın çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
2- Üyelik başvuru bildirgesinde yanlış veya gerçek dışı bilgi vermek.
3- Dernekler Kanunu, diğer ilgili mevzuat veya dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler gereğince üye olma hakkını kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Böyle bir durumun tespitinde üyelik kaydı Şube Yönetim Kurulu’nca silinir ve gerekçeleriyle birlikte en çok 1 ay içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yazıyla bildirilir.
4- Taahhüt ettiği üyelik aidatınıve Şube Genel Kurulunca belirlenen müsabaka ücret kesintilerinien geç ilgili vize döneminin son gününe kadar ödememek.
5- Disiplin Kurulunun raporuna istinaden yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmak.
6- Herhangi bir nedenle Faal Futbol Hakemliği, Faal Futbol Hakem Gözlemciliği ve Faal Futbol Hakem Mentörlüğü sona eren veya TFF tarafından bir sonraki sezon için vizeleri yapılmayan Asil üyelerin üyelikleri de TFF tarafından vizelerin yenilenmediği anda sona erer.
7- Asil Üyelik niteliklerini kaybedenler, istekleri halinde Şube Yönetim Kurulunca Fahri Üyeliğe kabul edilebilir. Ancak, TFFHGD‘ye en az 10 yıl üyeliği bulunanlar, başvuruları halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla fahri üye olurlar.
8- TFF Disiplin Kurullarınca lisansı iptal edilen ya da hakem, gözlemci ve mentörlüğe geri dönüşü olmayacak ağırlıkta hak mahrumiyeti cezası alan üyenin üyeliği, ilgili karar kesinleştiği anda ayrıca TFFHGD Genel Merkezi tarafından disiplin sorulturması yapılmasına gerek olmaksızın Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından düşürülür.
ÜYELİĞİN YENİDEN KAZANILMASI
Madde 11- Dernek üyeliği aşağıdaki durumlardan biri ile yeniden kazanılır.
1- Kendi dileği ve isteği ile ayrılan üye yeniden üyeliğe girmek isterse ilk başvuruda yapılan işlemler tekrarlanır.
2- Aidatını ve müsabaka ücret kesintilerini ödemediği için çıkarılan üye bir defaya özgü olarak tüm borçlarını yeniden üyelik başvurusu anında ödemek suretiyle üyeliğe kabul edilebilir.
3- Disiplin Kurulunun raporuna istinaden yönetim kurulu kararı ile kesin olarak üyelikten çıkarılmış olanlar yeniden üye olarak alınamaz. Genel Kurul Kararı ile hakların iadesi hükmü saklıdır.
4- Herhangi bir nedenle (26.madde de gösterilen dernek suçlarından birini veya birkaçını işlediği iddia olunan ya da yüz kızartıcı bir suç işlediği için v.b.) Disiplin Kuruluna sevk edildiği veya edileceği sırada kendi dileği ile üyelikten ayrılan üye talebi durumunda yeniden üyeliğe alınır. Ancak bu durumdaki üyenin yeniden üyeliğe alınması durumunda, hakkında önceden Disiplin soruşturması başlatılan ya da başlatılacak olan dosya yeniden Disiplin Kurulu gündemine alınır ve karara bağlanır. Bu durumda, 26. Maddede yazılı zaman aşımı süreleri işlemez.
DERNEĞİN YÖNETİMİ
DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 12- Derneğin organları şunlardır.
A- MERKEZ ORGANLARI
A/1- MERKEZ GENEL KURULU
A/2- GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
A/3- GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU
A/4- GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU
B- ŞUBE ORGANLARI
B/1- ŞUBE GENEL KURULU
B/2- ŞUBE YÖNETİM KURULU
B/3- ŞUBE DENETİM KURULU
4
A/1- MERKEZ GENEL KURUL’UN OLUŞUMU
Madde 13- Genel kurul aşağıda gösterilen üye delegelerden oluşur. Genel Kurul’un yapıldığı tarihte Dernek Organları’na seçilenlerin; seçildikleri tarihteki üyelik nitelikleri, Tüzüğün 10/8 maddedeki durum hariç olmak üzere bir sonraki Genel Kurul’a kadar devam eder.
a- DELEGELER
Her delegenin Merkez Genel Kurul’unda bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
DELEGE SEÇİM YÖNTEMİ: Dernek şubelerine kayıtlı her 20 Asil üye için seçilecek 1 üye, Genel Kurul’a delege olarak katılır. 20’den az sayıda ASİL üyesi olan şubeler (1) Delege ile temsil edilir. Şubelerde; üye sayılarının küsurlu olması durumunda 10 ve üzeri rakamlar tama yükseltilerek Delege Sayısı hesap edilir. Seçilecek delege sayıları Genel Merkez tarafından şubelere bildirilir. Delegeler Şube Genel Kurullarınca seçilir. Delege seçimleri gizli oy, açık sayım ve süreklilik yöntemi ile yapılır. Adaylar, aldıkları oy sayılarına göre sıralanarak en fazla oy alan üyeden aşağıya doğru gerekli sayıdaki aday, delege seçilmiş olur. Şube Genel Kurullarınca belirlenen bu üyeler Asil Delege, sıralamada yer alan aynı sayıdaki diğer üyeler ise Yedek Delege olurlar. Şube Başkanlıkları seçilen delegelerin adını 7 Gün içinde Genel Merkeze bildirirler. Seçildikten sonra Genel Merkez Genel Kuruluna katılamayacağını geçerli bir özür ile yazılı olarak Şube Başkanlığı’na bildiren Asil Delege’nin yerine en çok oy alan Yedek Delege Genel Kurul’a katılır. Ancak bu şekildeki ASİL-YEDEK DELEGE değişikliklerini; ŞUBELER Genel Merkez Genel Kurulunun yapılacağı tarihten 20 Gün önce Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde belirlenen listeler kesindir. Liste haricindekiler Genel Kurul’a katılamaz. Genel Kurul’un birinci toplantısında çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı için Delege Listeleri değiştirilemez.
b- GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve MERKEZ ÜYELERİ
Genel Merkez Yönetim Kurulu Asil Üyeleri ile dernek merkezine kayıtlı diğer asil üyeler Merkez Genel Kurulun tabii delegesidir.
c- GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Genel Merkez Denetleme Kurulu Asil üyeleri, Merkez Genel Kurulun tabii delegesidir.
d- GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
Genel Merkez Disiplin Kurulu Asil üyeleri, Merkez Genel Kurulun tabii delegesidir.
e- ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI
Şube Yönetim Kurulu Başkanları, Merkez Genel Kurulun tabii delegesidirler. Şube Başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili delege olarak Merkez Genel Kurulu’na katılır.
MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANTI ZAMANI VE ÇAĞRI USULLERİ
Madde 14-Olağan Genel Kurul, üç (3) yılda bir Nisan ayı içinde toplanır.
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından verilecek yazılı önerge ile görüşülmesi istenilen konu gündeme alınarak görüşülür.
- Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya asil üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurul’da sadece istenilen gündem maddesi görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için en son Şube Genel Kurul Toplantılarında seçilen Delege ve Yedek Delege listeleri ile işlem yapılır. Genel Merkez Genel Kurul Toplantıları, usulüne uygun olarak tamamlanmış olan o döneme ait, işbu tüzüğün 33.maddesine göre yapılan en son Şube Genel Kurul Toplantılarında seçilen delegelerden oluşturulur. Olağanüstü Genel Kurul’a sunulacak çalışma, hesap ve Denetleme Kurulu raporları ile toplantının günü, saati, yeri ve gündemi delegelere dağıtılmak üzere hazır bulundurulur.
- Yönetim Kurulu, iş bu tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Toplantı tarihinden en az onbeş gün önce toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün ve saatte ve nerede yapılacağını mahalli bir gazetede ilan eder. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz.
- Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Bu toplantıda, yukarıdaki esaslara göre gazete ile ilan edilir.
- Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
- Genel Merkez Başkan Adayları genel kurul delege sayısının 1/5’i tarafından imza altına alınmış başvurusu ile adaylıklarını, genel kurul günü Divan Başkanlığı’na bildirmek zorundadırlar.
- Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezi’nin bulunduğu ilden başka ilde yapılamaz.
5
MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTI ve KARAR NİSABI İLE OY KULLANMA USULLERİ
Madde 15-Genel Kurul ana tüzüğün 13. Maddesinde belirtilen Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Asil üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.
- Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza koyarak toplantıya iştirak ederler. Genel Kurulun toplanması için yeterli sayıda üye toplantıya iştirak etmiş ise, durum bir tutanakla tespit edilerek toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır.
- Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere açık oy ve adi çoğunlukla bir başkan ve bir başkan vekili ile en az 2 kâtip üye seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur.
- Toplantının yönetimi Divan Başkanı’na aittir. Genel Kurul kararları ve görüşme tutanakları Başkanlık Divan Üyeleri tarafından tanzim ve imza edilerek saklanmak ve ilgili mercilere teslim edilmek üzere seçilecek yeni Yönetim Kurulu’na bir tutanakla teslim edilir.
- Genel Kurul’da kararlar, açık oy ve adi çoğunlukla alınır. Ancak, ana tüzüğün hükümlerinden “Derneğin adı, merkezi, amacı ve üyeliğe giriş koşulları” ile ilgili olanlar Genel Kurul’un olağan veya olağanüstü toplantısına katılan üyelerin 2/3 oyu ile değiştirilebilir. Genel Kurul’a katılan üyelerin en az 1/10’unun yazılı teklifi üzerine toplantıya katılan üye sayısı salt çoğunluğunun kabulü halinde kararlar gizli oy ve açık sayım ile alınır.
- Aynı yöntemle Genel Kurul’ca kabul edildiği takdirde, Başkan, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri’nin Asil ve Yedek olarak ayrı ayrı belirtildiği çarşaf ya da blok listelerle dernek organları seçimleri gizli oy ve açık tasnif yöntemi ile yapılabilir.
- Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır.
MERKEZ GENEL KURULU’NUN GÖREV ve YETKİLERİ
Madde 16- Merkez Genel Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
1- Dernek Organlarını seçmek.
2- Dernek Tüzüğünde değişiklik yapmak.
3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek ve ibra etmek.
4- Bütçeyi üç (3) yılda bir, Nisan ayı içinde Genel Kurul’un toplanması ile görüşerek karara bağlamak ve onaylamak.
5- Taşınmaz mal edinmek veya taşınmaz malların satılmasına karar vermek ve bu hususta Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
6- Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılacak itirazları tetkik edip karara bağlamak.
7- Derneğin amacına uygun Federasyona üye olmak veya üyelikten ayrılmak, bunun için Genel Merkez Yönetim Kuruluna ön çalışma yetkisi vermek.
8- Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarından yasalar ve bu tüzük gereğince yeniden incelenebilir olanlarını görüşerek karara bağlamak.
9- Dernek Üyeleri tarafından ödenecek giriş ve yıllık ödentilerin miktarını tespit etmek.
10- Bu tüzükte yazılı amaç ve ilkelerin gerçekleşmesi için Derneğin tüm organlarına ve üyelere gerekli talimat ve yetkiler vermek, dernek adına gerekli görülen kararları almak.
11- Gerektiğinde Derneğin feshine karar vermek veya tasfiye komisyonu seçmek.
12- Gerekli gördüğü iç hizmet yönetmeliklerini hazırlamak üzere Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
13- Mevzuatta ve bu tüzükte Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
14- Resmi veya özel her türlü kurum veya kuruluşlarda dernek adına temsil hakkına sahip olacak yeterli sayıda üyeyi derneği temsilen seçerek göndermesi için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
15- Genel Merkez Yönetim Kuruluna; Vakıf kurma yetkisini vermek.
A/2- GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU
Madde 17-Genel Merkez Yönetim Kurulu, Başkan dâhil 15 üyeden oluşur. Genel Başkan ve Yönetim Kurulu seçimleri, Genel Kurul tarafından ayrı ayrı, gizli oy ve açık sayım yöntemi ile yapılır. Genel Kurul’a katılan Delegelerden en çok oy alan aday Başkan seçilir. Oyların eşitliği durumunda ikinci tur oylama ile sonuç alınır. Eşitliğin yine bozulmaması
durumunda Genel Kurul Başkanı’nın belirleyeceği yöntemle adaylar arasında kura çekilerek Başkan seçilir. Genel Başkan ile birlikte en çok oy olan 14 kişi Yönetim Kurulu Asil Üyeliğini, sonraki 15 kişide Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğini oluşturur. Yönetim Kurulu’nda Asil Üyelerden boşalma olduğu takdirde sıra ile Yedek Üye’nin çağrılması zorunludur. Genel Başkanlığın boşalması halinde ise, Olağan Genel Kurul toplantısına 6 aydan az bir süre varsa Genel Başkan Vekili vekâlet eder. 6 Aydan daha fazla süre varsa, Genel Başkanlığın boşaldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Yönetim Kurulu
6
sıradaki ilk Yedek Yönetim Kurulu üyesinin de katılımı ile toplanarak Yönetim Kurulu Asil Üyeleri içinden Genel Başkanı’nı seçer. Yönetim Kurulu seçimini izleyen ilk toplantıda; 1 Genel Başkan Vekili, 3 Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Yardımcısı ile Genel Sayman ve Yardımcısı seçimi yapılır. Seçim gizli oy ve açık sayım yöntemi ile gerçekleştirilir.
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 18- Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
1- Merkez Genel Kurulu’nun onayladığı bütçeyi uygular, gereğinde bütçe fasılları arasında nakiller yapar, seçildikten sonraki en kısa sürede üç yıllık bir çalışma programı hazırlar.
2- Yasaların ve Mevzuatların dernek adına uygulanmasını sağlar.
3- Tüzüğün 3’üncü Maddesinde belirtilen hususların dernek adına uygulanmasını sağlar.
4- Dernek amaçlarına uygun olarak her biçim ve her konuda organizasyon, parasal olanak sağlanması atılımı, eğitim ve araştırma kararları verir ve uygular.
5- Görevlerini başarmak için kendi sorumluluğu altında kendi üyeleri arasından ve gerektiğinde üyeleri dışından kişileri de görevlendirerek komiteler kurar.
6- Her çeşit görev için ücretli personel atar. Bunların ücret, yolluk ve ikramiye gibi ödentilerini saptar, gerektiğinde personelin işine son verir.
7- Gerekli gördüğü hallerde o ilde en az (16) üyenin bulunması koşuluyla Genel Kurul’dan aldığı yetkiyle şube açılmasıyla ilgili gerekli işlemleri yürütür.
8- Şubelerin her konudaki çalışmalarını denetler. Uyarıldığı halde tüzüğe, Genel Kurul’un ya da Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kararlarına karşı direnen Şube Yönetim Kurulu hakkında yasal işlemleri başlatır.
9- Şube Yönetim Kurulları’nın kendi çalışma alanları ile ilgili önerilerini inceler. Gerektiğinde değişiklikde yaparak olumlu ya da olumsuz karara bağlar.
10- İbra edilmeyen Şube Yönetim Kurulları hakkında gerekli görürse dava açar.
11- Şube denetçilerinin talebi üzerine Şube Yönetim Kurulu ile mutabık kalarak belirlenecek tarihte şube Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanmasına karar vererek şube Yönetim Kurulu’nu görevlendirir.
12- Şube Genel Kurulları’ndan çıkmış olan şube bütçelerini aynen veya değiştirerek onaylar.
13- Disiplin Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını sağlar.
14- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar. Görev dönemi sonunda çalışma raporunu ve sonraki dönem için bütçe tasarısını hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.
15- Üye kabulünü ve tüzük hükümlerine göre üyelikten çıkarma ve üyeliğe kabul edilmeme kararlarının uygunluğunu denetler, gerekli görürse bu kararları kaldırır.
16- Yılda en az bir kez Şube Başkanlarını toplayarak Derneğin tüm konularını tartışır. Bu toplantılara Şube Başkanı katılamazsa yetkilendirdiği Yönetim Kurulu üyesi Şube’yi temsil eder.
17- Derneği temsil eder veya gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verir veya ilgilileri görevlendirir.
18- Dernekle ilgili her türlü ihtilaftan adli, idari ve mali icrayı takibat yapar. Dava açar, arabuluculuk faaliyetlerine katılır, sulh olur, ibra eder, davadan feragat veya davayı kabul eder veya bu hususlara da şamil olacak vekâlet verir.
19- Mevzuat hükümleri uyarınca tutulması lazım gelen defterlerin tutulmasını ve kayıtların muntazam şekilde ve usulüne göre uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri alır.
20- Genel Sayman ‘a bütçe esasları dâhilinde sarf yetkisi verir.
21- Yasaların, Tüzüğün ve Genel Kurul’un kendisine verdiği diğer görevlerle, Tüzükte başka bir organa bırakılmamış olan tüm görevleri yapar, yetkileri kullanır.
22- Özel araştırma, hazırlık ve çalışmayı gerektiren konu ve organizasyonlar için; Yönetim Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında, üyelerden oluşturulacak komisyonlar kurar.
23- Şube Genel Kurulları öncesi seçim yöntemlerini bir İç Talimatla belirleyerek, Şube Olağan Genel Kurullarından en az(1) ay önce Şube Başkanlıklarına duyurur.
24- Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Toplantılarında, diğer organlarında ve Derneğimizin temsil edilmesi gereken kurum, kuruluş ve kurullarda Derneğimizi temsil edecek üyeyi/üyeleri belirlemek.
25- Toplu alımlarda en az (3) teklif almak koşuluyla alım-satım işlemlerini yürütmek. Dernek adına yapılacak alım-satım işlemlerini, Yönetim Kurulu tarafından dernek üyeleri arasından belirlenerek teşkil edilecek Yürütme Birimi ile başlatmak ve sonlandırmak.
26- Demirbaş işlemleri ile ilgili olarak; güncelliğini yitiren, kullanılabilir özelliği kalmayan, iş göremez olan, zayi olan, v.b. nedenlerle hizmet görmeyen/veremeyen durumdaki demirbaş evrak, eşya ve malzemelerin kayıtlarını, Yönetim Kurulu kararıyla demirbaş eşya defterinden/listesinden silmek ve imhalarını sağlamak.
7
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN TOPLANTILARI
Madde 19- Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Toplantılar, önceden kararlaştırılmış toplantı tarihinde veya Genel Başkan’ın yokluğunda Genel Başkan Vekili’nin veya Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 1/3’ünün ortak yazılı çağrısı üzerine yapılır. Her toplantıda bir sonraki toplantının günü saptanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, tüzükte aksine bir hüküm bulunmayan hallerde toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Genel Başkan’a verilecek yetkilerde 2/3 çoğunluk şarttır. Görüşülen konunun neticeleri karar defterine yazılarak imza edilir. Karara muhalif olan üyeler, muhalefet sebebini belirten görüşlerini yazarak altını imzalarlar. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir sebebi olmaksızın üst üste 3 defa veya 1 yıl içinde aralıklı 5 toplantıya katılmayan Başkanın ve/veya ÜyeninYönetim Kurulu üyeliği düşer. Yerine yedekten ilk sıradaki üye çağrılır.
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KİŞİSEL YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Madde 20- Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a ve yasalara karşı bir bütün olarak sorumludur. Yönetim Kurulu’nun özel görev verilmiş üyeleri aşağıda gösterilen yetkilerle çalışırlar ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumludurlar.
a- GENEL BAŞKAN: Genel Başkan, Derneği yurt içinde ve yurtdışında temsil eder. Tüzüğün 20. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla dernek adına demeç ve bilgi vermeye yetkilidir. Gereğinde bu yetkisini Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya Şube Başkanı’na verebilir. Dernek bünyesinde kurulacak komite ve komisyonların doğal başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin dernek adına yaptığı işlemi ve bu sorunu ilk yönetim kurulu toplantısında görüşmek üzere getirebilir. Genel Başkan’ın Yönetim Kurulu adına sarf yetkisi vardır. Bu yetkinin sınırlarını günün koşullarına göre Yönetim Kurulu belirler. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarına seçilen Asil ve Yedek üyelerin adı, soyadı, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, mesleklerini ve ikametgâhlarını, Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirir.
b- GENEL BAŞKANVEKİLİ ve GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI: Genel Başkanvekili, Genel Başkan’ın bulunmadığı durumlarda Genel Başkan’ın yetkilerine haizdir. Genel Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulunca belirlenen görev alanlarında Genel Başkan’ın yardımcısıdırlar.
c- GENEL SEKRETER: Derneğin tüm yazışmalarından sorumludur. Günlük işlerin aksatılmadan yürütülmesinisağlar. Ücretli ve anlaşmalı çalışan bütün personelin amiridir. Çalışan personelin parasal işlerinde Genel Sayman’la birlikte sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, karar defterini usulüne uygun olarak düzenler. Görevlerinin bir kısmını yardımcılarına devredebilir. Derneğin tüm organları, şubeleri, temsilcilikleri ve üyeleriyle olan ilişkilerini organize eder. Tüm görevlerini yaparken Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin özel yardımını istemek ya da belirli işler için bir üyenin geçici olarak kurulca görevlendirilmesini istemek yetkisine sahiptir. Kurul’un görev dönemi sonunda hazırlayacağı Çalışma Raporu Taslağı’nı hazırlar. Gerektiğinde Yönetim Kurulu, Genel Sekreterin çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları ile ücret ödenmesi hususlarını yeniden düzenleyerek karara bağlayabilir.
d- GENEL SAYMAN: Derneğintüm parasal işleminden ve bu işlemlerin deftere ve kayıtlara geçirilmesinden dernekleilgili vergi, sigorta ücretlerinin tahakkuku ve ödenmesi gibi konulardan sorumludur. Dernek adına yapılan tüm ödemelerin usulüne uygun yapılmasını, dernek gelirlerinin her çeşidinin işlenmesi ve derlenmesini sağlar. Derneğin muhasebe personelinin Genel Sekreter ile birlikte amiridir. Dernek Merkezinin, derneğe ait tesislerin, şubelerin ve temsilcilerin muhasebe ve ilgili işlemlerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler. Yönetim Kurulu’na bilgi verir. Muhasebe kayıtlarını kendi emrindeki merkez muhasebesinde birleştirir. Genel Kurul’a sunulacak hesap raporunu ve bütçeyi taslak halinde Yönetim Kurulu’na sunar. Genel Kurul’dan geçmiş olan bütçeyi uygular. Derneğin parasal durumu hakkında en fazla iki aylık aralıklarla Yönetim Kurulu’na rapor verir. Yönetim Kurulu gerektiğinde hazırlanması için uygun süre vererek her zaman böyle bir rapor isteyebilir. Görevlerinin bir kısmını gerektiğinde yardımcılarına devredebilir.
BİLDİRİ YAYINLANMASI
Madde 21- Bildiri yayınlanması ilgili yasa ve mevzuatlara göre yapılır. Şubeler dernek adına bildiri, beyanname veya benzeri yayınlarda bulunmadan önce Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi vermek zorundadırlar.
8
A/3. GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU OLUŞUMU
Madde 22- Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca (üç) 3 yıllık süre için, gizli oy açık sayım yöntemi ile yapılan seçimde seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Dernek üyesi olan her kişi, Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyeliğine aday gösterilebilir. Asil üyelerdeki boşalmalar sıralamaya göre yedek üyelerden doldurulur. Denetleme Kurulu, ilk toplantısında Başkan, Başkan Vekili’ni ve Sekreter’ini seçer.
GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU GÖREV ve YETKİLERİ
Madde 23-Genel Merkez Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;
a- Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
b- Derneğin tüm defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını tetkik eder. Gördüğü aksaklıkları yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu’ndan açıklama ister.
c- Parasal konularda usulsüzlük ve yolsuzluk, yönetim konusunda ise yasal bir suç ya da derneği önemli şekilde zarara sokacak bir uygulama görürse Yönetim Kurulu’ndan bunun düzeltilmesini ister.
d- Yönetim Kurulu tarafından belli konularda düşüncelerine başvurulduğunda konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
e- Kurul, 6 ayı geçmeyen aralıklarla bu ana tüzükte tespit edilen esas ve usuller dâhilinde denetlemelerini yaparak sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na verir.
f- Görev dönemi sonunda hazırlayacağı Denetleme Raporu’nu Genel Kurul’a sunar.
A/3-1. İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Madde 23/a- Dernek bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan ve/veya zorunlu nedenlerle uygulamaya geçirilmesi elzem olan durumlarda yapılacak İç Denetimler aşağıda belirtilen hususlara göre gerçekleştirilir. Bu maddede yer almayan hususlar hakkında Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır.
1. Dernek bünyesinde yapılacak her türlü inceleme ve denetleme çalışmaları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar sonrası, ilgili Şube veya Şube Yönetim Kurulu çalışmaları Genel Merkez Denetleme Kurulu tarafından kontrol edilir ve bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.
2. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporları incelemesi neticesinde; mali konular öncelikli olmak üzere önem arz eden konular,yasal müracaat hakkı saklı kalmak üzere, gereği için ilgili kurullara sevk edilir.
A/4. GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU KURULUŞU, TOPLANTI ve GÖRÜŞME USULLERİ
Madde 24- Disiplin Kurulu ayrı ayrı veya toplam en az 10 yıl Faal Futbol Hakemliği ve Faal Futbol Hakem Gözlemciliği ve Faal Futbol Mentörlüğü yapmış üyeler arasından, Genel Kurul’ca (üç) 3 yıllık süre için seçilecek (5) asil ve (5) yedek üyeden oluşur. Dernek üyesi ve yukarıdaki niteliklere sahip olan her kişi, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliğine aday gösterilebilir. Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde sırasıyla yedek üyelerden doldurulur. Seçilmek için aranan 10 yıllık kıdemin hesabında aday hakemlikte geçen süreler hesaba alınmaz. Asil üyeler yaptıkları ilk toplantıda aralarından (1) Başkan, (1) Başkan Vekili ve (1) Sekreter seçerler. Kararlar gizli oy ile ve asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir.
DİSİPLİN KURULU GÖREV ve YETKİLERİ
Madde 25- Dernek suçunu saptama ve cezalandırma görev ve yetkisi Disiplin Kurulu’nundur. Üyelerin Dernek Tüzüğü’ne, Genel Kurul ve diğer organların kararlarına aykırı düşen ve Dernek’te aldığı görev ve sorumluluklara aykırı hareketleri, hakemlik müessesesinin onuru ile bağdaşmayan tutum, davranış ve eylemleri dernek suçudur.
Disiplin Kurulu’nun Görevi:
Dernek Üyeleri tarafından derneğin ve hakemlik müessesesinin onurunu zedeleyecek, dernek suçu işleyecek davranışlarda bulunmaması için önlemler almak. Dernek üyelerinin karşılıklı saygı içinde bulunmalarını sağlamaktır.
- Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine Dernek Tüzüğü ve Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği, ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan davranışları olduğu ileri sürülen veya üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında karar vermek üzere toplanır. Kendisine verilen dosya üzerinde inceleme ve araştırmalar yaptıktan sonra gerekli görürse ilgilileri dinler. Hakkında karar verilmesi istenen üyenin yazılı savunması alır. Soruşturmaya girişir ve kanıt toplar. Bilgisine başvurulan her üyenin Disiplin Kurulu’na cevap verme zorunluluğu vardır. Savunması istenilen kişi yazılı savunma vermekten kaçınırsa, durum saptanarak savunma alınmaksızın karar verilebilir.
9
- Disiplin Kurulu kendisine gönderilen her olay için savunma alınmış ya da alınmamış, verilmekten kaçınıldığı saptanmış olmak koşuluyla konu ile ilgili kararını vermek zorundadır. Kararın bir örneği Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilir.
DERNEK ŞUÇLARI
Madde 26- Aşağıdaki yazılı tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak, övmek dernek suçudur.
- Disiplin cezaları; üyelerden TFFHGD tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına, ya da yönetmeliklere aykırı hareketleri görülenlere, Dernekle ilgili konularda gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olanlara verilir.
- Suçların ve cezaların açık olması esastır. Hiç kimse aynı fiildenötürü ikinci kez cezalandırılamaz. Bir fiilin birden fazla disiplin suçu oluşturması halinde, ağır olan disiplin cezası verilir.
- Hakkında kovuşturma açılmış kişi, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.
- Disiplin suçu oluşturan eylemler öğrenilme tarihinden (6) altı ay ve her halde eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren (5) beş yıl içinde herhangi bir disiplin kovuşturmasına konu edilmediği taktirde disiplin cezaları bakımından zaman aşımına uğrarlar.
(U) Uyarmacezasını gerektirecek eylem ve davranışlar:
1. Derneğin kararlarını, veya derneğin bilgi ve belgelerini açıklamak. (U)
2. Dernek eğitim araç ve gereçlerinin kullanım ve bakımınına gerekli özeni göstermemek, derneğe ait mal, malzeme ve araçları özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek ve zamanında iade etmemek. (U)
3. Her türlü dernek organizasyonu düzenini bozacak davranışlarda bulunmak. (U)
(K) Kınamacezasını gerektirecek eylem ve davranışlar:
1. Yetkili ve görevli organ ve kurulların yasa ve tüzük kuralları içinde verdikleri görevleri özürsüz yapmamak ve engellemek. (K)
2. Dernek mallarına, araç ve gereçlerine kasıtlı zarar vermek. (K)
3. Faal Futbol Hakemi, Faal Futbol Gözlemcisi ve Faal Futbol Hakem Mentörü olanların üyelik müracaatlarının süresinde alınmasını geciktirmek veya üyelik müracaatlarını almamakta direnmek. (K)
4. Genel ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunarak Derneğin ve Hakemlik müessesesinin onurunu zedelemek. (K)
5. Derneğin yetkili kurullarının çalışmalarını engellemek, bozmak ve bozdurmak amacı ileyetkili organlara ve kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü eylemde bulunmak. (K)
6. Dernek üyelerine karşı aleni olarak hakaret edici sözler söylemek. (K)
7. Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla sportmenliğe, spor ahlakına veya fairplay anlayışına aykırı açıklamalarda bulunmak. (K)
(KÇ) Dernek Üyeliğinden Çıkarma cezasını gerektirecek eylem ve davranışlar:
1. Gerçeklere aykırı üye yazmak. (KÇ)
2. Dernek adına aldığı görevi ve yetkileri kötüye kullanmak. (KÇ)
3. Derneğin parasını veya mallarını zimmetine geçirmek. (Kanuni kovuşturma hakkı saklıdır) (KÇ)
4. Dernek üyelerine karşı fiili eylemde bulunmak. (KÇ)
5. Terör örgütleriyle söz ve eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, dernek imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik olarak kullanmak veya kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.(KÇ)
6. Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedelemek, basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla toplumda infial yaratacak açıklamalarda bulunmak. (KÇ)
DİSİPLİN SORUŞTURMASI USULÜ
Madde 27- Üyelerden birinin, disiplin suçu teşkil edecek bir fiilini veya davranışını Şube Yönetim Kurulları tarafından gönderilecek sevk talep yazıları aracılığıyla ya da herhangi bir şekilde öğrenen TFFHGD Yönetim Kurulu, olayın disiplin kuruluna sevki gerektirip gerektirmediği konusunda hukuki görüş bildirmek üzere dosyayı Hukuk Kuruluna sevkeder. Hukuk kurulu, olayın disiplin kuruluna sevki gerektirip gerektirmediği konusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak rapor sunar. Üyenin disiplin kuruluna sevk edilip edilmemesi konusunda nihai karar yetkisi Genel merkez Yönetim Kuruluna aittir.
10
DİSİPLİN KURULU’NCA VERİLECEK CEZALAR
Madde 28- Disiplin Kurulu’nun üyelere verebileceği cezalar şunlardır;
1 – UYARMA : İlgiliye davranışının uygunsuz görüldüğünün yazıyla bildirilmesi.
2 – KINAMA : Bir üyenin davranışının kusurlu olduğunun yazıyla duyurulmasıdır.
3 – DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA : Üyenin süresiz olarak dernekten çıkarılarak kaydının silinmesidir.
- Disiplin cezası verilmesine neden olan tutum, davranış ve eylemlerin tekrarında bir üst derecede ceza uygulanır.
Kınama cezası alanlar karar tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Disiplin Kurulu üyeliklerine seçilemezler, seçilmişlerse görevlerinden alınırlar.
- Kınama cezası üyenin yazılı bulunduğu üye kayıt defterine işlenir. İlgili Şube Başkanlığı veya temsilciliğine iletilir.
-Çıkarma cezası alanın adları silinir, kimlik kartları geri alınır. Çıkarma cezası alanların Kimlikleri Genel Sekreterlikçe bütün Şubelere bildirilir.
- Disiplin Kurulu kararları, Yönetim Kurulu’na raporla sunulur ve Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.
KARARLAR
Madde 29-Disiplin Kurulu en az 3 üyenin katılımı ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Ancak, dernekten çıkarma cezası verilebilmesi için en az 3 üyenin oyu gereklidir. Disiplin Kurulu’na sevk edilen üyenin yazılı savunma hakkı vardır. Disiplin Kurulu gerekli görürse üyenin sözlü savunmasını da alabilir. Yazılı savunma için süre, savunmaya çağrı yazısının üyeye tebliğinden başlamak üzere 15 gündür. Bu sürede savunma yapmayanlar haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar. Savunmaya çağırma Disiplin Kurulu Başkanlığı’nca yazı ile yapılır. Bu yazıda soruşturmaya konu eylemler açıkça belirtilir. Disiplin Kurulu, kendilerine gönderilen işleri en geç ilk toplantı tarihinden itibaren 3 ay içinde karara bağlar. Bu süre içinde sonuçlandırılamayan işler için gerekçesi gösterilerek Yönetim Kurulu’ndan en fazla 1 aylık süre istenebilir.
Disiplin Kurulu’nca verilen kararlar ilgililere tebliğ edilmek ve gereği için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilir.
İTİRAZLAR
Madde 30-Disiplin Kurulu kararlarına karşı bir defaya özgü olmak kararın tebliğinden itibaren 6 ay içinde üzere ilk Genel Kurul’da görüşülmek için itiraz edilebilir. İtiraz eden kişi, itirazını Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapar. Yönetim Kurulu, itirazı Genel Kurul gündemine alır. Genel Kurul, Disiplin Kurulu kararını hafifletmek veya tüm sonuçlarıyla kaldırmak yetkisine sahiptir. Ancak, bu halde görevini yapmış olan Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Derneğin hükmi şahsiyetinden maddi ve manevi tazminat talep edemez, edilemez. Dernek Kurul ve organlarının kararlarına karşı, yasalara ve tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlanamaz ve itiraz suç sayılamaz.
BİRDEN FAZLA ORGANA SEÇİLEMEME
Madde 31-Her üye derneğin organlarından birine seçilebilir. Bir kişi derneğin iki organında birden görev yapamaz. Bir organa seçilen üye, bir başka organın yedek üyeliğine de seçilemez. Bu takdirde asil üye olarak seçildiği organdaki görevi devam eder. Diğer organdaki yedek üye listesinden ismi çıkartılarak aldığı oy sayısına göre yerine başka bir yedek üye
seçilir. Bir üye birden fazla yedek üyeliklerine seçilmişse bu takdirde en fazla oy aldığı organdaki yedek üyeliği devam eder. Diğer yedek üye listesinden ismi çıkarılarak aldığı oy sayısına göre yerine başka yedek üye seçilir. Bu hüküm; bütün şubelerin organlarına seçilecekler içinde geçerlidir. “ Birden fazla organa seçilememe ” olgusu, Genel Merkez ve Şube Başkanlıkları içinde ayrı değerlendirilir. Derneğin Şube Organlarından birine seçilen üye aynı zamanda Dernek Genel Merkez Organlarından herhangi birine de seçilebilir.
ŞUBELERİN KURULUŞU, GÖREV ve YETKİLERİ
Madde 32- Derneğin bu ana tüzüğünün 3. maddesinde gösterilmiş olan amacının gerçekleşmesini ve merkez dışında bulunan dernek üyeleri ile yakın ve sıkı ilişkiler kurulmasını sağlamak için gerekli görülen il merkezlerinde şubeler açılabilir. Yurt içinde Şube açılmasına karar verme yetkisi Genel Kurul’a aittir. Bir ilde şube açılabilmesi için en az (16) üyenin bulunması gereklidir. Bir Şube’nin bulunduğu ilde ikinci bir şube açılamaz. Yeni bir şubenin açılmasına karar verilmesi üzerine Yönetim Kurulu, Şube’nin açılacağı ilde en az 6 aydan beri ikamet eden en az 3 üyeyi kurucu sıfatı ile tayin eder. Bu 3 üye, Müteşebbis Kurul olarak ilk Genel Kurul toplantısına kadar şubenin yönetiminden sorumlu olur. Yeni kurulan şubenin kuruluşu izleyen altı (6) ay içinde genel kurul toplantısını yapması zorunludur. Şubeler dernek genel kurulunda tüzük hükümlerine göre seçecekleri delegelerine göre temsil olunurlar.
11
B. ŞUBELERİN ORGANLARI
Madde 33- Şubelerin organları şunlardır:
B/1. Şube Genel Kurulu
B/2. Şube Yönetim Kurulu
B/3 Şube Denetim Kurulu
B / 1. ŞUBE GENEL KURULU
Şube Genel Kurullarının Toplantı Zamanı ve Çağrı Usulü:
Madde 34- Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı bulunan asil üyelerin tümünden oluşur ve üç (3) yılda bir Ocak ayının içinde Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlananhazırun listelerine göre toplanır. Genel Kurul’un yapıldığı tarihte Dernek Organları’na seçilenlerin; seçildikleri tarihteki üyelik nitelikleri Tüzüğün 10/8 maddesindeki durum hariç olmak üzere bir sonraki Genel Kurul’a kadar devam eder. Ancak, şubeler Olağan Genel Kurullarını Merkez Olağan Genel Kurulu’ndan en az iki (2) ay önce bitirmek zorundadırlar. Toplantı günü, Şube Yönetim Kurulu tarafından ve Genel Merkez Yönetim Kurulu ile anlaşmaya varılarak saptanır. Şube Olağanüstü Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu veya Şube Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya şubede kayıtlı asil üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Olağanüstü Genel Kurul’a sunulacak çalışma ve hesap raporu ile denetçi raporu toplantının yeri, günü, saati ve gündemi şubeye kayıtlı tüm asil üyelere istekleri halinde verilmek üzere toplantı mahallinde hazır bulundurulur. Şube Genel Kurul Toplantısı’nın yer, gün ve saati ile toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının yer, gün ve saati toplantı tarihinden en az 15 gün önce gazete veya derneğin resmi internet sayfasında ilan edilir, üyelere SMS ve elektronik posta aracılığıyla duyurulur. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebebi de belirtilerek toplantı ilanının yayınlandığı gazetede ikinci bir ilan ile veya üyelere SMS veya elektronik posta ile haber verilerek şube binasında da ilan olunur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılması zorunludur. İkinci toplantı da yukarıdaki esaslara göre üyelere duyurulur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadırlar.
Şube Genel Kurullarının Toplantı ve Karar Yeterliliği İle Oy Kullanma Usulleri:
Madde 35-Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları Asilüye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. İkinci toplantı için aranacak bu yeterlilik, şubeye kayıtlı üye tam sayısının yarısından fazla olursa bu takdirde ikinci toplantı, şubeye kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanılır.
- Şube Genel Kurulu’na katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listede ki isimleri karşısına imza koyarak toplantıya iştirak ederler. Toplantı Şube Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir şube yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
- Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere açık oy ve adi çoğunlukla bir Başkan, bir Başkan Vekili ve yeteri kadar Sekreter üye seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur.
- Toplantının yönetimi, Divan Başkanına aittir. Genel Kurul kararları ve görüşme tutanakları, Başkanlık Divanı üyeleri tarafından tanzim ve imza edilerek saklanmak üzere Şube Yönetim Kuruluna verilir. Şube Genel Kurulları gündemindeki konuları görüşür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
- Şube Genel Kurullarında kararlar açık oy ve adi çoğunlukla alınır.
- Aynı yöntemle Genel Kurulca kabul edildiği takdirde, Başkan, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek, Denetleme Kurulu üyeleri ile Genel Merkez Delegelerinin Asil ve Yedek olarak ayrı ayrı belirtildiği çarşaf ya da blok listelerle dernek organları seçimleri gizli oy ve açık tasnif yöntemi ile yapılabilir.
- Şube Genel Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.
ŞUBE GENEL KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 36-Şube Genel Kurulu’nun görevleri şunlardır;
1. Şube Yönetim Kurulu’nun üç yıllık Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporu’nu inceleyerek ibra etmek.
2. Genel Merkez Yönetim Kurulu’na sunulacak bütçe tasarısını kabul etmek.
3. Genel Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olacak Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri ile Asil ve Yedek Şube Denetçilerini, Genel Merkez Genel Kurulu’nda temsil edecek Asil ve Yedek Delegeleri seçmek.
12
4. Şubeler tarafından edinilen demirbaş ve her türlü mal varlıklarının, derneğin feshi halinde geleceği hakkında karar vermek.
5. Üyelerin görev yaptıkları Amatör ve Profesyonel bütün Müsabaka Tazminatlarından yapılacak Yüzdelik Kesintileri Belirlemek ve/veya bu konuda kesintilerin oranını belirlemek ve bu kesintileri yapmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
B/2. ŞUBE YÖNETİM KURULU KURULUŞU
Madde 37- Şube Yönetim Kurulu asil üye sayısı 200’e kadar olan şubelerde 5, 400’e kadar olan şubelerde 7, 400’den fazla olan şubelerde ise 9 üye’den oluşur. Asil üyeler kadar yedek üye seçilir. Genel Kurul’da Başkan ayrı ve Yönetim Kurulu üyeleri ayrı seçilmek üzere gizli oy, açık sayım yöntemi uygulanır. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde sıra ile yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yedek üyelerinde tamamı göreve geldikten sonra Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı yarıdan bir eksiğe düştüğü takdirdekalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde Şube Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırılır. Bu çağrı yapılmazsa Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şubeyi Olağanüstü toplantıya çağırabilir. Şube Başkanlığının boşalması halinde ise Olağan Genel Kurul toplantısına 6 aydan daha az bir süre varsa Şube Başkanvekili vekâlet eder. 6 aydan daha fazla süre varsa Şube Başkanlığının boşaldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Yönetim Kurulu sıradaki ilk yedek üyenin katılımı ile toplanarak Yönetim Kurulu Asil üyeleri içinden Şube Başkanını seçer.
Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında 1 Başkan Vekili, 1 Sekreter ve 1 Sayman seçer. Şube Yönetim Kurulu; tüm çalışmalarından Yasalara, Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul ve Genel Merkez Yönetim Kurulu karar ve ilkelerine uymak zorundadır.
ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 38-Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir defa, önceden kararlaştırılmış toplantı tarihinde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi saptanır. Ayrıca Şube Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda Başkan Vekili’nin veya Şube Yönetim Kurulu üye sayısı salt çoğunluğunun ortak yazılı çağrısı üzerine toplanır.
- Kurul görüşmelerini Başkan veya mazereti halinde Başkan Vekili yönetir. Kurul gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlar. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar Şube Yönetim Kurulu Sekreterince, Şube Yönetim Kurulu Karar Defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır. Karara muhalif kalan üyeler, muhalefet sebebini belirten görüşlerini yazarak altını imzalarlar.
- Üst üste 3 (üç) toplantıya, yıl içinde aralıklı olarak 5 toplantıya izinsiz olarak gelmeyen Başkan ve/veya Üye çekilmiş sayılır.
- Şube Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi bir sebeple boşalma olursa en fazla oy alandan başlamak üzere yedek üyeler göreve çağırılır.
ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 39-Şube Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;
1. Üyelik için yapılan başvuruları en çok 1 ay içinde üyeliğe kabul veya red şeklinde karara bağlar. Üyeliğe kabul, red ve üyelikten silinme işlemlerini en çok 1 ay içinde bir yazıyla Genel Merkeze ve ilgiliye bildirir.
2. Şube bölgesinde derneğin amaçlarının gerçekleşmesi, derneğin gelişmesi için gerekli gördüğü önlemleri almak. Üyelerin bölgesel ve üyelikleri ile ilgili hukuksal sorunlarını çözmek. Üyelerin kendi yetkisi dışında kalan gereksinimlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na duyurmak.
3. Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun üyelere duyurmak istediği karar ve önlemleri şube üyelerine duyurmak.
4. Üyelik isteğinde bulunan şube bölgesindeki adaylar için tüzüğün 7. ve 8. Maddelerinde gösterilmiş bulunan yetkileri kullanmak.
5. Üyelerin aidatının toplanması ve giriş bağışlarının alınması için tüzüğün verdiği görevleri yapmak.
6. Şube Genel Kurulu’nca kabul edilmiş ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca aynen veya değiştirilerek onaylanmış bütçeyi uygulamak.
7. Derneğin amaçlarına uygun olan bu tüzük hükümlerine ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca alınmış kararlara aykırı düşmeyen her türlü öneriye Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirmek ve görüşünü alarak atılıma geçmek.
8. Şubede kayıtlı ve İhtiyaç sahibi üyelere yapılacak sosyal yardımları yerine ulaştırmak.
9. Yasaların, Tüzüğün, Genel Merkez Genel Kurulu ile Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği sair görevleri yerine getirmek.
10. Türkiye Futbol Federasyonu Yasası, Ana Statüsü ve/veya Talimatlarında tanımlanan İl Tertip Komiteleri, İl Disiplin Kurulları ve ilgili diğer Kurullarda Derneğimizi temsil edecek yeteri kadar üyeyi tespit ederek ilgili mercilere bildirmek.
11. Üyenin Vize Referans işlemlerini, aidat ve Müsabaka ücret kesintilerinin ödenmesi koşuluyla yapmak.
12. Genel Merkezin onayıyla ücretli personel çalıştırmak.
13
ŞUBE YÖNETİM KURULU VE ŞUBE BAŞKANININ DERNEĞİ TEMSİL YETKİSİ
Madde 40-Şube Yönetim Kurulu ve Başkan’ı tüzüğün 21nci maddesine uymak kaydı ile kendi bölgesinde derneği temsil eder.
ŞUBELERİN HESAPLARI
Madde 41-Şubeler, giriş aidatı ve yıllık aidat tahsilâtlarının % 50’sini Genel Merkeze göndermek zorundadırlar. Şubelerin aidatlar haricindeki gelirlerinin tamamı zaruri masraf ve giderlerin karşılanması için kendi hesapları içinde kalır. Şubeler, ihtiyaçları halinde Genel Merkez’den avans isteyebilirler. Ancak bu avans miktarı şubenin Genel Merkeze ödediği en son yıllık aidat tutarından daha fazla olamaz. Şubeler hesap durumları ile ilgili raporlarını ( 6 ) ayda bir Genel Merkeze bildirmek zorundadırlar.
B/3. ŞUBE DENETLEME KURULU SEÇİMİ – GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 42-Dernek üyeleri olanlar arasından Şube Genel Kurulu’nca seçilmiş 3 üye denetim görevini yapar. Gizli oy açık sayım yönetimi ile yapılan bu seçimde en çok oy alan 3 aday Denetleme Kurulu Asil üyeliğine, sonraki 3 aday da Yedek üyeliğe seçilmiş olurlar.
Şube Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun tüm işlemlerini en az 3 ayda bir denetler. Bu denetleme sırasında, Şubenin tüm defter, kayıt, makbuz ve benzeri belgelerini inceleyebilirler. Denetleme Kurulu, incelemeye ilişkin kararlarını Denetleme Kurulu karar defterine yazarak altını imzalarlar. Kararların bir örneğini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderirler ve bir örneğini de Şube Yönetim Kurulu’na verirler. Şube Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması gereğini duyarlarsa, durumu Şube ve Genel Merkez Yönetim Kurullarına ileterek en geç bir ay içinde toplantı yapılmasını isterler.
DERNEK MÜDÜRÜ
GÖREVE GETİRİLİŞİ VE GÖREVDEN ALINIŞI
Madde 43-Dernek Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından atanır, gerek görüldüğünde görevinden alınabilir.
Dernek Müdürü, tam gün esasına göre çalışır. Kendisine ödenecek ücret ve sair ödemeler Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
DERNEK MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 44-Dernek Müdürü’nün başlıca görevleri şunlardır;
1. Dernek merkez teşkilatını yürütmek, her türlü yazışmaları yönetmek, ilişkilerin ve maddi konuların düzgün işlemesini sağlamak.
2. Dernek teşkilâtının bütün faaliyetlerini takip etmek ve bu konuda Yönetim Kurulu’na bilgi vermek.
3. Üye kayıt defterini tutmak.
4. Her ay fiili harcamalarla hesap tablosunu oluşturarak Genel Sayman’a sunmak.
5. Başta üye aidatları olmak üzere, dernek gelirlerinin zamanında tahsil edilmesini sağlamak.
6. Dernek organlarının kararlarını yürütmek ve kararlarını tutmak.
7. Dernek bünyesinde çalışan personel arasında görev dağılımını yapmak, ahenkli ve verimli çalışmalarını temin için gerekli tedbirleri almak.
8. Derneğin vergi borçları ile sigorta primleri vs. gibi yasal mutad ödemelerin zamanında yapılmasını temin etmek.
9. Derneğe ait, eşya ve demirbaşların muhafazasını ve iyi kullanılmasını temin etmek.
10. Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki sınırları çerçevesinde günlük zaruri harcamaları yapmak ve derneğin gelirlerini teslim alarak kasada muhafaza etmek ve Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği miktarın üzerindekileri banka hesabına yatırılmasını sağlamak.
11. Ana tüzüğün 51. Maddesinde belirtilen derneğin tutmakla yükümlü bulunduğu defterleri muhafaza etmek,
Ayrıca derneğe ait muhasebe defterleri, alındı belgesi koçanlarıile gelen ve giden evraklarla, harcama belgelerini yasaların öngördüğü süreler içinde muhafaza etmek.
12. Tüzüğün, yönetmeliklerin ve dernek organlarının kendisine verdiği sair görevleri yerine getirmektir.
DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 45- Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin önceden Genel Kurul gündeminde belirtilmesi gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’inin yazılı teklifi ile tüzük değişikliği gündeme alınabilir. Dernek Tüzüğü; Dernek Genel Merkez Genel Kurulu’nun olağan veya olağanüstü toplantılarında hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün kararı ile değiştirilebilir.
14
DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 46- Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin gelir kaynakları şunlardır;
1. Üye aidatları ve üye Giriş Aidatı.
2. Yasalara ve Tüzük hükümlerine uygun olarak yapılan her çeşit Bağış.
3. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu örgütünün yaptığı yardımlar.
4. Dernekçe organize edilecek Spor karşılamalarından alınacak organizatör hissesi.
5. Derneğin sahip olduğu mal varlığından yada kullanma ve faydalanma hakkına sahip bulunduğu sosyal ve sportif tesislerden elde edilecek gelirler.
6. Derneğin amaçlarına aykırı olmamak koşuluyla ve özellikle sporla ilgili kuruluşlara verdiği hizmetlerin anlaşmalarından doğan karşılıklar.
7. Balo, eğlence, konser, konferans gibi gelir getirici faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
8. Mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılacak yayınlardan sağlanacak gelirler.
9. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardır.
Dernekler Mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
ÜYELİK AİDATLARI
Madde 47- Üye aidatı Yıllık 100,00.–TL.‘dir. Üye Giriş Aidatı ise 80,00.–TL.‘dir. Üye Giriş Aidatı ile Üye Yıllık Aidat miktarları Merkez Genel Kurul Toplantılarında her üç (3) yıl için yeniden belirlenir. Merkez Genel Kurulu’nun belirlediği aidatlar değiştirilemez. Ancak, Şube Genel Kurullarında üyelerin şubelerine katkı amacıyla aylık daha fazla verecekleri bedellerin aidat miktarı dışındaki bölümü “ bağış ” olarak alınabilir.
TAHSİLÂT
Madde 48- Derneğin her türlü tahsilâtı müselsel nolu dernek mühürü ile mühürlü ve tahsil edenin imzasını havi, koçanlı alındı belgesi mukabili yapılır.
Dernek adına tahsilâta yetkili olanlar, Yönetim Kurulu tarafından ismen belirlenir.
DERNEĞİN GİDERLERİ
Mad